PharmaDNA logo OK

25

Augina ne savo vaiką
1

19

Partneriai Lietuvoje
19

99,999%

Tyrimo tikslumas
99,999%

Pirkimo-pardavimo sutartis

  1.    Sąvokos

1.1.   Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms” taisyklėse;

1.2.   Pardavėjas - UAB "EDONUM“, juridinio asmens kodas 302300106, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Demokratų g.53, kontaktinis telefonas 8 37788503 internetinės svetainės adresas  http://www.dnr.lt

1.3.   Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo įsigyjantis prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetiniu adresu  http://www.dnr.lt

1.4.   Prekės – Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje, priklausančioje Pardavėjui, užsakytos prekės;

1.5.   Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas. Kiekvienas iš jų atskirai gali būti vadinamas Šalimi, kai nenorima išskirti titulo;

1.6.   Taisyklės – šios Prekių pirkimo-pardavimo taisykles.

     2. Bendrosios nuostatos

2.1.   Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant Prekes.

2.2.   Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir atsiskaityti už jas taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

    3. Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos sudarymas

3.1.   Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirinkęs norimą prekę arba suformavęs prekių krepšelį, nurodęs visus būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

3.2.   Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

     4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1.   Pirkėjo teisės.

4.1.1.      Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teises aktais.

4.1.2.      Pirkėjas turi teisę vadovaudamasis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos.

4.1.3.      Prekių pirkimo - pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.1.2. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.

4.1.4.      Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytas teises.

4.2.   Pirkėjo įsipareigojimai.

4.2.1.      Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už Prekes ir jų pristatymą.

4.2.2.      Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant padaryti pakeitimus registracijos formoje, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys.

4.2.3.      Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O jeigu taip atsitinka, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

4.2.4.      Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

    5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1.   Pardavėjo teisės.

5.1.1.      Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

5.1.2.      Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą.

5.1.3.      Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas, išskyrus apmokėjimą grynaisiais pinigais.

5.1.4.      Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.1.5.      Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.2.   Pardavėjo įsipareigojimai.

5.2.1.      Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.2.      Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

5.2.3.      Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

5.2.4.      Pardavėjas objektyviai negalėdamas Pirkėjui pristatyti Prekes, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepristatymą.

5.2.5.      Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

    6. Prekių pristatymas

6.1.   Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už Prekes, nebent prie Prekės buvo nurodytas ilgesnis terminas.

6.2.   Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo Prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinė kaina nurodoma tik suformavus užsakymą.

6.3.   Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Ne vėliau, kaip Prekių pristatymo dieną, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjo elektroninio pašto adresu patvirtinti, kad Prekės yra gautos. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Nesilaikant šiame straipsnyje nustatytos informavimo tvarkos laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pristatymo neturi.

6.4.   Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti Prekių būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekės yra perduotos tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos Prekės pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6.5.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybes už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

     7. Prekių kaina, mokesčiai ir atsiskaitymo tvarka

7.1.   Prekių asortimentas ir kaina nurodomi sutarties sudarymo momentu elektroninėje parduotuvėje. Kainos nurodomos litais su PVM.

7.2.   Pirkėjas atsiskaito už Prekes - naudodamasis elektronine bankininkyste, apmokėdamas grynaisiais pinigais Prekių pristatymo metu, apmokėdamas iš anksto bankiniu pavedimu.

7.3.   Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas Prekes jis gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą, o sudarius sutartį su Pardavėju Pirkėjas gali atsispausdinti PVM sąskaitą-faktūrą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

7.4.   Nutraukus sutartį Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už Prekes per 15 (penkiolika) darbo dienų.

      8. Prekių kokybė, garantija ir grąžinimas

8.1.   Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir gamintojo deklaruojamus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus Prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos.

8.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3.   Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikra laiką galiojanti prekių kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Neesant nurodytos garantijos termino, galioja garantija, numatyta atitinkamais teises aktais.

8.4.   Jei Pirkėjas atsisako Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita per 3 (tris) dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ar priimami iš Pirkėjo per 10 (dešimt) dienų terminą nuo Prekių pristatymo Pirkėjui. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

8.5.   Prekės grąžinimas vyksta Pirkėjui pateikus informaciją apie norimą grąžinti prekę elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 2 (dviejų) darbo dienų bėgyje.

8.6.   Pirkėjas gali grąžinti prekes tik tuo atveju, jeigu:

8.6.1.      grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;

8.6.2.      prekė yra nesugadinta, nebuvo naudota ir yra prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

8.6.3.      grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos, kaip buvo gauta iš Pardavėjo.

8.7.   Pirkėjas per 2 (dvi) dienas nuo Prekių priėmimo dienos, turi teisę pareikšti Pardavėjui pretenzijas dėl vėliau pastebėtų ir aktais užfiksuotų neatitikimų. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti pretenziją per 10 (dešimt) darbo dienų ir esant pagrįstai pretenzijai pasiūlyti Pirkėjui grąžinti Prekes arba pakeisti jas atitinkančiomis kokybės reikalavimus, arba sumažinti Prekių kainą.

     9. Atsakomybė

9.1.   Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Taip pat Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2.   Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3.   Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informacija, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4.   Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas ši asmenį laiko Pirkėju.

9.5.   Pirkėjui užsakius Prekes Pardavėjas gali nutraukti sudarytą sutartį jeigu neturi Prekės, Pardavėjui kilo įtarimas, kad Pirkėjas pateikė netikslius asmens duomenis, ir/arba Pardavėjui nepavyko susisiekti su Pirkėju 3 (trijų) dienų laikotarpyje. Pardavėjas nekompensuoja dėl tokio sutarties nutraukimo atsiradusios žalos.

9.6.   Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

      10. Baigiamosios nuostatos

10.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektronines parduotuves kontaktuose nurodytu adresu.

10.3.   Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimu pašalinimo būdą ir terminus.

10.4.   Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

10.5.   Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamu teisės normų nuostatos.

Kodėl DNR tyrimas?

DNR tyrimas yra pats tiksliausias
galimas tėvystės nustatymo metodas.
Atliekamų tyrimų tikslumas siekia 99.999%.

Kaip tai veikia?

Kiekviename iš mūsų egzistuoja specifinė DNR
seka. Tyrimas identifikuoja specifines tėvo ir
vaiko DNR sekas – nustato galimus ryšius.

Kokybės garantija

Akredituotų laboratorijų tyrimo procesai ir
laboratoriniai darbai yra nuolat tikrinami:
vertinamas tikslumas ir atlikimo kruopštumas.

mitas 01
 

Mitas Nr.1

Girdėjau, kad mano genai gali būti užpatentuoti.

mitas 02
 

Mitas Nr.2

Dėl genų patentų aš negaliu gauti antrosios nuomonės.

mitas 03
 

Mitas Nr.3

Patentuoti produktai yra brangesni.

mitas 04
 

Mitas Nr.4

Genų patentai apriboja mokslinius tyrimus.

Darbo valandos

Mūsų pagalbos linija
veikia 8 valandas per parą

Pirm. - Penkt.: 9:00 - 17:00
Savaitgalis: Nedirbame

Pagalba gyvai

map
Vilnius: +370 5 2752600
Kaunas: +370 37 788503 
infodnr